Warning: Division by zero in /home/users/etnopark/public_html/cmn/02_lib_html.php on line 524

Informacje o gminie

Gmina Ślemień położona jest w dolinie rzeki Łękawki na pograniczu Beskidu Małego i Średniego. Posiada szczególne walory krajobrazowe i turystyczno-wypoczynkowe, gdyż znaczną część jej obszaru porastają lasy. Cały obszar gminy to oaza ciszy i spokoju, czystego powietrza i wspaniałych krajobrazów. Gmina obejmuje teren o łącznym obszarze ok. 46 km2. Od północy obszar gminy otoczony jest grzbietem Beskidu Małego z wyróżniającym się szczytem Madohory (929 m npm). Cześć stoków oraz szczyt i partie przyszczytowe Madohory tworzą unikatowy pod względem florystycznym i geologicznym rezerwat przyrody.

Najbardziej urokliwymi pomnikami przyrody są jaskinie skalne "Na Czarnych Działach" w Ślemieniu oraz Jaskinia Komonieckiego w Lasie. Wejście do niej jest częściowo osłonięte oryginalnym wodospadem utworzonym przez strumień płynący po płycie stropowej jaskini. Teren gminy jest basenem źródliskowym dwóch potoków: Łękawki i Kocońki. Gminę cechuje zróżnicowana struktura gospodarcza. Przeważają spółki prawa handlowego, natomiast coraz silniejszą pozycje zaczynają zdobywać firmy handlowo usługowe. Obserwuje się również rozwój gospodarstw agroturystycznych. Na terenie gminy zarejestrowanych jest obecnie 170 podmiotów gospodarczych. W gminie sprawnie działa komunikacja samochodowa, a gęsta sieć dróg utwardzonych pozwala na dotarcie do niemal wszystkich zakątków gminy.

Początki osadnictwa - na terenie obecnej gminy Ślemień - datuje się od XIII w., kiedy to do doliny Żywiecczyzny porośniętej wówczas puszczą karpacką zaczynają docierać pierwsi osadnicy. Byli to zarówno polscy chłopi - ze wsi niżej położonych - jak i wołoscy pasterze z terenów Karpat Południowych. W owych czasach wsie Ślemień i Kocoń były wioskami rolniczymi zasiedlonymi przez polskich chłopów, natomiast wieś Las zamieszkiwali Wołosi, posługujący się własnymi wzorami budownictwa, oraz własną gwarą. Wsie te - jak wskazują na to fakty historyczne od czasu powstania aż do uwłaszczeń reformy rolnej (w połowie XIX w.), były własnością szlachty i magnaterii. Pod koniec XVIII wieku na terenie Ślemienia, Koconia i Lasu rozwinął się system gromadzkiej organizacji życia społecznego. Po I rozbiorze Rzeczypospolitej w 1772 r., cały obszar obecnej gminy Ślemień znalazł się w granicach Monarchii Austro - Węgierskiej. Żywiecczyzna należała do najuboższych i najgorzej zagospodarowanych rolniczo terenów. Ślemień znalazł się wówczas w lepszej sytuacji, gdyż uzyskiwał dodatkowe dochody z huty żelaza i zlokalizowanej obok niej warzelni soli, a także z wyrębu drewna z rozległych lasów.

Obecnie Gmina Ślemień jest jednostką administracyjną powołana do samodzielnego funkcjonowania od 1 czerwca 1991 r. W jej administracyjny obszar wchodzą następujące sołectwa: Ślemień, Kocoń, Las. Gmina Ślemień zajmuje obszar 46 km2. Średnia gęstość zaludnienia wynosi około 75 osób/ km2. Profil kulturalny gminy definiuje kultura góralska wsparta folklorem i tradycją regionalną oraz kultywowaniem tradycji Państwa Ślemieńskiego. Największą placówka kulturalną gminy jest Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła". Powstał on w 1959 r. a jego założycielem był poeta ludowy, działacz wiejski Feliks Kantyka z Kołem ZMW zrzeszających działaczy tj.: Czesław Zyzański, Janina Zyzańska, Maria Bąk, Władysław Pęcikiewicz, Tadeusz Sander i inni. Coraz większa rzeszę dzieci , młodzieży i dorosłych przycigają imprezy i zajęcia organizowane w GOK "Jemioła". Każdy znajdzie tu dla siebie interesujące propozycje spędzenia wolnego czasu. W GOK "Jemioła" organizowane są zajęcia z zakresu kółka muzycznego: nauka śpiewu i gry na instrumentach, a także zajęcia plastyczne, na których można poznać różne techniki oraz rozwijać swoje zdolności plastyczne. GOK jest miejscem, gdzie odbywają się próby dwóch Orkiestr Dętych. GOK "Jemioła" jest miejscem odbywania się wielu imprez cyklicznych m.in. to tu właśnie odbywa się coroczna impreza o zasięgu krajowym pt. "Konkurs Kolęd i Pastorałek " Obecnie na terenie gminy Ślemień działała jedno przedszkole z oddziałem przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Lasie, dwie szkoły podstawowe w Ślemieniu i Lasie, gimnazjum w Ślemieniu oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

Więcej informacji

© Witryna należy do Urzędu Gminy Ślemień. Wszelkie prawa zastrzeżone.